Den TCEsch as am Joer 1934 gegrennt gin.
Le TCEsch a été fondé en 1934.
TCEsch was founded in 1934

Et war deen 4. Tennisverein, deen zu Letzebuerg gegrennt gouf.
C' était le 4ième club de Tennis fondé au Luxembourg.
It was the 4th Tennisclub founded in Luxembourg.
 
Virdrun goufen gegrennt: 
-TC Diekirch           1902
-TC Dudelange       1904
-TC Arquebusiers    1922
-TC Echternach       1925 

Et gouf awer och schon virdrun zu Esch Tennis gespillt, 1906 haten sech e puer Vereiner zu Esch zesummengedoen, fir verschidden Sportarten auszeüben. Et war d' FOLA ( Football and Lawn Tennis )
 
Le tennis était pratiqué bien avant cette date à Esch, en 1906 plusieurs clubs de sport avaient fondé une entente, pour pratiquer différents sports. L' entente s' appelait FOLA ( Football and Lawn Tennis )
 
Tennis was played in Esch since 1906, several sportclubs had created an association of different sports. Its name was FOLA ( Football and Lawn Tennis )
 
An den 1950er Joeren as de Club aus dem Lavals Park op de Galgebierg geplennert, wou en bis haut as.
 
Dans les années 1950, le club a déménagé du Parc Laval au Galgebierg.
 
In 1950, the Club moved from Parc Laval to the Galgebierg.

Eisen nächsten Projet as den Bau vun enger neier Tennishall zu Esch/Lalleng.
 
Notre prochain projet est la construction d' un nouveau hall à Esch/Lallange.
 
Our next project will be the construction of a new indoor hall in Esch/Lallange.